11 Ocak Cumartesi ve 12 Ocak Pazar
12:30-14:00 Aikido
14:15-15:30 Katori Shinto Ryu Kenjutsu
15:45-17:00 Mugai Ryu