Kategoriler
Katori Shinto Ryu

2017 Fransa Otake Sensei Semineri

Kategoriler
Katori Shinto Ryu

40th All Japan Kobudo (2017)

Iaijutsu – Kyoso Shigetoshi
Kenjutsu – Naruke Hiroshi ve Kota Iizasa
Naginatajutsu – Arano Shoji ve Sakurai Toshiya
Kodachijutsu – Nobutoshi Otake ve Kyoso Shigetoshi

Kategoriler
İaijutsu Katori Shinto Ryu Kenjutsu

Katori Shinto Ryu 2015 – Naritasan gösterisi

Bu videoda Katori Shinto Ryu üst seviye üyeleri iaijutsu, Kenjutsu, bojutsu, naginatajutsu, gogyo kenjutsu ve çift kılıç müfredatını sergiliyorlar.